Privacy Statement

Privacy Verklaring TV Ewijk

Bij TV Ewijk zijn alle leden bijzonder én belangrijk, dus ook uw privacy. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht en zijn de regels en wetten rondom privacy veranderd. Dit betekent een nieuw privacy beleid. TV Ewijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactpersoon Gegevensbescherming:

De ledenadministrateur is de contactpersoon voor gegevensbescherming binnen TV Ewijk en is te bereiken via [email protected].  

Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens omschrijft persoonsgegevens als volgt: ‘Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn’. 

Welke persoonsgegevens verzamelt TV Ewijk

Wij kunnen van u persoonsgegevens ontvangen. Dat kan in de hoedanigheid van lid, donateur, sponsor, trainer of vrijwilliger van onze club. Maar ook als vertegenwoordiger van een leverancier of verkoper kunt u gegevens aan ons verstrekken. Ook kunt u ons gegevens verstrekken tijdens bijvoorbeeld een evenement op onze club. Op het moment dat wij van u gegevens ontvangen, worden deze opgenomen in de database van TV Ewijk. 

Doeleinden en Grondslagen

Om u onze diensten aan te kunnen bieden, hebben wij bepaalde persoonsgegevens van u nodig. Voor het verwerken van persoonsgegevens gelden 6 wettelijke grondslagen:

 • Toestemming van de betrokkenen
 • Om overeenkomsten te kunnen nakomen
 • Om een wettelijke verplichting na te komen
 • Ter bescherming van vitale belangen
 • Vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag
 • Voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen  

Gebruik

De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd en gebruiken wij uitsluitend voor:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • U te kunnen informeren over evenementen;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Uw gegevens te gebruiken voor competitie- en/of trainingsdoeleinden;
 • Voor het innen van lidmaatschapsgelden;
 • Voor de indeling van bardiensten;
 • Uw KNLTB ledenpas te laten maken;
 • TV Ewijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Overzicht Persoonsgegevens

TV Ewijk registreert de volgende persoons gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Nationaliteit
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Pasfoto
 • Speelsterkte
 • Bankrekeningnummer
 • Lidmaatschapsnummer
 • Soort lidmaatschap
 • Bondsnummer

Wanneer aan u een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten web- en mijnomgevingen, (self service) portals en/of ons intranet, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt. TV Ewijk zal echter nooit meer gegevens verzamelen en bewaren dan strikt noodzakelijk voor de gelegitimeerde doeleinden en conform de geldende wet- en regelgeving.

Foto- en filmmateriaal

TV Ewijk kan tijdens evenementen en bijeenkomsten beeldmateriaal maken – waaronder foto’s en video’s – waarop deelnemers te zien zijn. We doen ons best om ons te beperken tot sfeerbeelden, maar uiteraard staan er deelnemers ook herkenbaar op. Als we beelden hebben gepubliceerd waarop u herkenbaar staat en u heeft daar bezwaar tegen, dan kunt u dat kenbaar maken. Wij zullen dan het beeldmateriaal vervangen of onherkenbaar maken. 

Verstrekking

TV Ewijk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TV Ewijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Via de verenigingsapp hebben alle leden toegang tot de volgende gegevens van alle leden:

 • Voor- en achternaam
 • E-mail adres
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Foto
 • Speelsterkte
 • Bondsnummer

Leden kunnen zelf beslissen om ook hun e-mailadres en telefoonnummer te delen.

Bewaartermijn

TV Ewijk bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt. De maximale bewaartermijnen komen overeen met de wettelijke verplichtingen. Ten aanzien van onze administratie heeft dit voornamelijk met fiscale bewaartermijnen te maken. Onze ledenadministratie bewaart geen gegevens van oud-leden van onze club.

Beveiliging

TV Ewijk spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. De leden die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding. Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. TV Ewijk kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld. Wanneer er onverhoopt iets misgaat, bijvoorbeeld een datalek, dan zullen wij direct actie ondernemen en – indien noodzakelijk – u en de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte stellen.

Privacy rechten

De betrokkene - de eigenaar van de persoonsgegevens - heeft de volgende rechten:

1.     Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen

2.     Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden

3.     Het recht op inzage. Het recht om de persoonsgegevens in te zien

4.     Het recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens te wijzigen

5.     Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken

6.     Het recht op informatie: welke gegevens gebruiken wij en met welk doel

7.     Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking  

U kunt bij ons per e-mail ([email protected]) opvragen welke gegevens wij van u verwerken en ons verzoeken om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij raden u dan aan om meteen een kopie ID-bewijs mee te sturen, zodat wij uw identiteit vast kunnen stellen. Wij zullen na controle van uw identiteit de kopie direct verwijderen. Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren. Vragen, Opmerkingen en Klachten Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacy statement dan kunt u deze per e-mail kenbaar maken via [email protected]. TV Ewijk kan dit privacy statement aanpassen.